ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล  ตั้งอยู่เลขที่ 31   ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150         เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ  เตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6  

               โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2496 เดิมตั้งอยู่ที่ ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน โดยมีนายพุฒ  จารุวัฒนะ เป็นผู้ให้กำเนิดก่อตั้ง      เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ป. 1 – ป.6   และได้มีการพัฒนามาโดยตลอดจนมีนักเรียนมากขึ้นแต่สถานที่คับแคบไม่อาจขยายได้    ในปีพ.ศ.2533จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งจากเดิม มาอยู่ที่ถนนธนบุรี - ปากท่อ ( ถนนพระราม 2 ) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและขยายการศึกษาไปถึงมัธยมศึกษาปีที่3   ต่อมามีจำนวนเด็กในระดับประถมศึกษามากขึ้น ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงได้ทยอยยุบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาลงเหลือแต่ระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา2538    ต่อมาเมื่อมีการประกาศให้ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3 เป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนจึงขยายการศึกษาไปถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 อีกครั้งหนึ่ง ในปีการศึกษา2549    และได้เพิ่มจัดการศึกษาในระดับเนอสเซอรี่ ขึ้นอีกส่วนหนึ่งในปีเดียวกัน     ต่อมาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีมติให้วางยุทธศาสตร์มุ่งเป้าหมายไปที่การจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ  ประกอบกับความต้องการขยายห้องเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา จึงได้ทยอยขอยุบชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาลงอีกครั้งหนึ่ง และ จัดการศึกษาเน้นระดับ เตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เท่านั้น

 

                ที่ผ่านมาโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด  ปัจจุบันจัดเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่พิเศษในย่านบางขุนเทียน มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 อาคาร เป็นห้องเรียน จำนวนกว่า 70 ห้อง และห้องปฏิบัติการต่างๆอีก 12 ห้อง         โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษามายาวนานกว่า60ปี  และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ในรูปคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548    ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรและรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานภายนอกทั้งด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัล ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬา  และ ด้านศิลปะนาฏศิลป์ดนตรี   จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทุกครั้งที่มีการประเมินจากต้นสังกัด และจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.โดยได้รับการรับรองคุณภาพครั้งล่าสุดจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2556และล่าสุดได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์  ระดับดี ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ของมูลนิธิธารน้ำใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

Visitors: 482,371