สารจากผู้อำนวยการ 2561

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  

 

สวัสดี นักเรียนที่รักทุกคน
       

         ครู

         

         ข้อคิด ข้อปฏิบัติของสารฉบับนี้ ขอฝากไว้ให้นักเรียนที่รักทุกคนได้อ่าน ได้คิดพิจารณาด้วยความตั้งใจ    
         ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นมีทั้งพลังภายใน (Inside out) กับพลังภายนอก (Outside in)
         พลังภายใน เกิดจากตัวนักเรียนเองที่ค้นพบและเลือกในสิ่งที่ตนเองรักชื่นชอบ หรือตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “Love what you do ,Do what you love."  การที่นักเรียนทำในสิ่งที่ตนเองรัก ตนเองชื่นชอบ เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  และผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) หรือที่นักเรียนรู้จักในนามของ “ฉันทะ” เป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดาเมื่อเราทำในสิ่งที่เรารัก เราชื่นชอบ ความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม การปรับปรุงพัฒนา ความประณีตก็จะเกิดขึ้นกับใจของเรา ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำจึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินใฝ่ฝัน

          ส่วนพลังภายนอก (Outside in) เกิดจากการสนับสนุนของคุณครู ท่านผู้ปกครอง (คุณพ่อ-คุณแม่) และโรงเรียน (คณะผู้บริหาร)
จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายจึงเกิดพลัง 4 ประสานและนำมาซึ่งความสำเร็จ
         

         ครูใหญ่ในนามของโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณครู ท่านผู้ปกครอง คณะผู้บริหารทุกระดับ และขอขอบใจนักเรียนที่รักทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้

         ท้ายนี้ขออำนวยพรให้นักเรียนที่รักทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีในทุกสถาน ทุกกาลเวลา

                                                                                                                                                          สวัสดีครับ

                                                                                                                                                  นายฤทธิกร  หุ่นตรีกุล

                                                                                                                            บทความจากวารสารจารุวัฒนานุกูลประจำภาคเรียนที่ 2/2561

 

Visitors: 482,376