ปรัชญา/ วิสัยทัศน์

 ปรัชญา ของโรงเรียน

      รากฐานความรู้ จิตใจ สุขภาพพลานามัยดี

 

  วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นพัฒนา  คุณภาพมาตรฐาน ประสานสามัคคี  เก่ง ดี มีสุข ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

ความหมาย 

           โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ  มาตรฐานสากล โดยเน้นการ  ทำงานเป็นทีม และส่งเสริมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นหลักในการดำเนินงาน และ การพัฒนาทุกด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข 

        เก่ง    หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร

        ดี       หมายถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวที

        มีสุข  หมายถึง  มีสุขภาพกาย และจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญ

                                 เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาแต่ละช่วงวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 482,376