พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ 

1.พัฒนาผู้เรียนเป็นองค์รวม ให้มีความสมบูรณ์ด้านความรู้  คุณธรรม  สุขภาพกายและจิตใจที่ดี  และมี คุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล

2.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนแห่งความสุข

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน  (School  Goals)

1.ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ด้านความรู้   คุณธรรม  สุขภาพกายและจิตใจที่ดี

2.ผู้เรียนมี คุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษา

3.ครูบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

6.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

7.โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุขและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    

Visitors: 482,373