เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

สารจากผู้อำนวยการ เคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จ

นักเรียนที่รักครับ

         สารฉบับนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง  “เคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จ” สารฉบับก่อนเป็นเรื่อง  “ผลนั้นเกิดแต่เหตุ ปัจจัย”  ทุกครั้งที่ครูใหญ่ได้แสดงความยินดี ชื่นชมให้โอวาท หรือข้อคิดกับนักเรียนนั้น  จุดเน้น (Focus)  หรือเป้าประสงค์ (Target)  จะอยู่ที่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญจนเป็นเหตุให้ลืมเสียสนิท  ที่จะชื่นชมผู้ปิดทองหลังพระ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  คุณครู ที่ได้ทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ  กำลังสติปัญญา รวมทั้งกำลังทรัพย์ (ในบางโอกาส) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐาน ความรู้  จิตใจ (คุณธรรม)  สุขภาพพลานามัยที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อนักเรียนจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างงามสง่า (SMART)  มีความภาคภูมิใจในตนเอง

         ครูใหญ่ในนามคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ขอโอกาสใช้วารสารฉบับนี้ ปรบมือและ ชื่นชมดัง ๆ ว่าผลสำเร็จของนักเรียนในทุกสนามการแข่งขัน ทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ และดนตรี เกิดจากคุณครู คือผู้ สร้างโดยแท้จริง ส่วนคุณพ่อ-คุณแม่ ท่านผู้ปกครองซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและเป็นกำลังหลักสนับสนุนนั้น พระคุณของทุกท่าน สุดพรรณนา

         นักเรียนที่รักครับ  สืบเนื่องจากหลักที่ว่า “ผลนั้นเกิดแต่เหตุ”  เคล็ดลับซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จนั้น  พระพุทธองค์ ประทานหลักธรรมนี้ไว้ว่าทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ เจ้าของใจที่แท้จริงคือตัวสติ และปัญญา

         สติ คือ รู้ตัว  ปัญญาคือ รู้คิด  ทั้งรู้ตัวและรู้คิด  ต้องเป็นของคู่กันและเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  ตัวสติและปัญญา จะเป็นตัวรู้ คิด พิจารณากลั่นกรองที่จะเลือกเชื้อเชิญ  คบหากับสิ่งที่ดี ไม่คบหาสมาคมกับสิ่งที่ไม่ดี  การคบหากับสิ่งที่ดี ก็จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราคบหาสมาคมกับ สิ่งที่ไม่ดีก็รังแต่นำมาซึ่งความทุกข์  ความเสื่อม และความเศร้าหมอง  สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี มีมากมายและมักจะเป็นของคู่กัน แต่ให้ผลต่างกัน ขอให้นักเรียนที่รักทุกคนใช้สติและปัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของใจที่แท้จริง เลือกคบหาแต่สิ่งที่ดี ๆ ปฏิเสธ ลด  ละ  เลิก คบหากับสิ่งที่ไม่ดี นี่แหละ คือเคล็ดลับซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ  ดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงประทานไว้  ขอฝากเป็นข้อคิด ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่รักทุกคน

         ท้ายนี้ ครูใหญ่ในนามของคณะครู ขออำนวยพรให้นักเรียนที่รักทุกคน ประสบแต่ความสุข สวัสดี

 

นายฤทธิกร  หุ่นตรีกุล

  บทความจากวารสารจารุวัฒนานุกูลประจำภาคเรียนที่ 1/2561

 

 

 

 

 

Visitors: 482,369