หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา

          การจัดการเรียนการสอนเน้นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา และ คุณธรรม ตามปรัชญาของ

โรงเรียนที่ว่า “รากฐานความรู้ จิตใจ สุขภาพพลานามัยดี” และเน้นพัฒนาจิตสำนึกความกตัญญูกตเวที อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนไทย ให้เป็นอัตตลักษณ์ของผู้เรียน   พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้เรียน ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษตที่ 21 รวมทั้งมีเจตคติที่จำเป็น 

ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 โปรแกรม คือ  
1. โปรแกรม สามัญ
2. โปรแกรม Intensive ในวิชาภาษาอังกฤษ  (Intensive English Program)

   และทั้งสองโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยวิชาเสริมพิเศษอื่นๆ    ได้แก่ คอมพิวเตอร์  ว่ายน้ำ  จินตณิต   Mad science  ภาษาจีน  ดนตรีสากล                      

 

  

Visitors: 482,371