หลักสูตรระดับอนุบาล

 

              โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล(ปฐมวัย) ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2546 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นพัฒนาการของเด็ก เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ  และยังจัดวิชาเสริมพิเศษให้อีกนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ เพื่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างสมบูรณ์  โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 โปรแกรม คือ

              โปรแกรม IEP (Intensive English Program)

                นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ 4 คาบเรียน/สัปดาห์ โดยเน้นเสริมด้านทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เช่น การปฎิสัมพันธ์ การโต้ตอบกับครูผู้สอน ฝึกทักษะการฟัง การพูด พร้อมเพิ่มเติมทักษะการอ่าน การออกเสียงให้สอดคล้องกับตัวอักษร    

    เน้นในเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านร่างกาย เน้นการพัฒนาในด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหวทำให้ร่างกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง โดยให้เน้นการใช้กล้ามเนื้อหมัดใหญ่ เช่น วิ่ง, กระโดด, ปีนป่าย และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มือและตาประสานกันในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ระบายสี, ใช้ช้อน, ติดกระดุม เป็นต้น     

2. ด้านจิตใจ และอารมณ์ เน้นการพัฒนาในด้านการแสดงความรู้สึก และการควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมในอารมณ์ต่างๆ เช่น ยิ้ม, ร้องไห้, หัวเราะ, กลัว, เศร้า, เสียใจ, โกรธ รวมถึงการสร้างความรู้สึกที่ดี การนับถือตนเอง

3. ด้านสังคม เน้นการพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น สามารถช่วยเหลือตนเองรู้จักเข้ากับเพื่อนได้ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น การแบ่งปัน  การมีมารยาทในสังคมการมีระเบียบวินัย

4. ด้านสติปัญญา เน้นให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจสิ่งใหม่ๆ การคิด จินตนาการ ความเข้าใจ และภาษา ได้แก่ การพูดคุยกับเด็ก  การเล่านิทานการหาเหตุผล การสื่อสาร การพัฒนาในด้านนี้จะเป็นการพัฒนาการด้านภาษา และการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

                โดยการพัฒนาทั้ง 4 ด้านนั้น จะทำผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 6 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

2. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

3. กิจกรรมกลางแจ้ง

4. กิจกรรมเกมการศึกษา

5. กิจกรรมเสรี/เล่นตามศูนย์

6. กิจกรรมสร้างสรรค์

          

    

Visitors: 482,375