หลักสูตรระดับอนุบาล

 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล(ปฐมวัย) ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2546   ที่เน้นพัฒนาการเด็ก เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ    และ จัดวิชาเสริมพิเศษให้อีกนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ เพื่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างสมบุรณ์  โดยแบ่งการเรียนออกเป็นสอง โปรแกรม คือ 1.โปรแกรมสามัญ  และ 

2. โปรแกรม IEP (Intensive English Program)

Visitors: 162,479