ความภาคภูมิใจ

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ(ระดับเนอสเซอรี่)

ของโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

               ในวันที่ 4 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ได้รับการตรวจที่ อาคารของนักเรียนระดับเนอสเซอรี่ เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลของการประเมิน คือ ผ่านกระเมินในระดับดีมาก ทั้งยังได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 

 

 

 

 

                                                        

                                                    

                                                

 

  ผลการสอบระดับชาติ (O-NET)

     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนมีคะแนนสอบ  O-NET  เฉลี่ยปีการศึกษาล่าสุด (2559) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานคร   ระดับสังกัด(ร.ร.เอกชน)  และระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระ

 

Visitors: 482,376