ความภาคภูมิใจ

        ผลการสอนระดับชาติ (O-NET)

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนมีคะแนนสอบ  O-NET  เฉลี่ยปีการศึกษาล่าสุด (2558) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานคร   ระดับสังกัด(ร.ร.เอกชน)  และระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระ

 

Visitors: 127,825