การประกันคุณภาพ

 

ผลการประเมินคุณภาพครั้งล่าสุด

สช. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) ประเมินล่าสุด กรกฎาคม 2559

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษา ธิการ ได้เข้ามาตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของโรงเรียน(ประเมินคุณภาพภายใน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผลการประเมินระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เดือน มกราคม 2556  

                  โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก โดย ทุกตัวบ่งชี้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก  สำหรับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีโดยมีตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก 11ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด12ตัวบ่งชี้

 

Visitors: 482,375