การรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่  ถึง ป.6

*********** รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขตฤกษ์ และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ***************

** ระดับเนอสเซอรี่(เด็กเล็ก)   รับตั้งแต่อายุ   1   ขวบครึ่ง

** ระดับเตรียมอนุบาล   รับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ

ระดับเตรียมอนุบาล เน้นการจัดเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นฐานรองรับระดับอนุบาล 1
เน้นการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน วางพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้

       ทั้งระดับเนอสเซอรี่และระดับอนุบาล

         - ผู้ปกครองรับ – ส่งเอง

         - เตรียมนมมาเอง

         - เวลาเรียน  8.30น. – 15.00น.

** ระดับอนุบาลศึกษา(อนุบาล 1 – อนุบาล 3 ) หลักสูตรIEP

       -  รับสมัครตั้งแต่อายุ 3 ขวบ

** ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  หลักสูตรสามัญ และ หลักสูตรIEP

     หลักสูตร IEP  

   -   โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนโปรแกรม Intensive English Program (IEP) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       ***โปรแกรม  Intensive English Program (IEP)  เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

       ***ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง

       ****เวลาเรียนระดับชั้น ป. 1 – 6 เวลา 8.30 – 15.45 น.

    วิชาเสริมพิเศษทุกหลักสูตร

-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-ว่ายนำ้

- ภาษาจีน 

- คอมพิวเตอร์ 

- คณิตคิดในใจ (จินตคณิต)

- Mad Science 

 

หลักฐานการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน
  3. สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน   จำนวน 2 ชุด
  4. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
  5. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ได้แก่ ปพ. 1 , ปพ. 4 , ปพ. 6 , ปพ.7  และ ปพ. 9
  6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
  7. รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

โรงเรียนเพิ่มเติมหลักสูตร  Mad science  
ทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์

 

     Mad Science เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ทำให้เด็กๆ ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์   
      ในการบรรจุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ Mad Science มีจุด ประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก โดยเน้นการสอนในลักษณะของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน (Inquiry Based Learning) และให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับการฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยให้เด็กได้คิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลโดย Mad Science จัดกิจกรรมการทดลองที่สอดคล้องกับสาระการเรียน รู้ของเด็กในแต่ละช่วงชั้นและกิจกรรมเสริมทางด้าน วิทยาศาสตร์อื่น ๆ  ที่เห็นสมควร 

 

 

Visitors: 482,375