หลักสูตรอนุบาล โปรแกรมสามัญ

    โรงเรียนจารุวัฒนานุกุลจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  ที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  โดยยึดหลักการที่สำคัญคือ  เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายกิจกรรมและในหนึ่งกิจกรรมเด็กเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์แบบบูรณาการ  ผ่านการเรียนรู้ 4 สาระ  ได้แก่  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว  และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

        สาระการเรียนรู้

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กจะรู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่างหน้าตา  อวัยวะต่าง ๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด  ปลอดภัย  เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกและแสดงมารยาทที่ดี

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แสวดล้อมตัวเด็ก  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัว  บุคคลในครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

3.  เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตรอบตัว  เด็กจะได้รู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นตั้นไม้  ดอกไม้  สัตว์  และสิ่งไม่มีชีวิต  รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมตัวเด็ก เช่น ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน ฯลฯ

4.  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กจะได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  และการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเด็กในชีวิตประจำวัน

  สำหรับการจัดกิจกรรมประจำวันเป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  โดยคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนโดยบูรณาการทักษะวิชาต่าง ๆ (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน

Visitors: 162,479