หลักสูตรอนุบาล โปรแกรม IEP (Intensive English Program)

   โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลตระหนักดีถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล  โรงเรียนจึงกำหนดให้มีหลักสูตรIEP ที่เน้นภาษาอังกฤษ พัฒนาให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน

          ด้านการฟัง ฝึกฟังจากครูเจ้าของภาษาโดยตรง และ จากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

          ด้านการพูด   เน้นการสอน Phonics  เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าหลักในการสร้างคำ  มีการนำเทคโนโลยี่และสื่อการสอนที่หลากหลายมีภาพประกอบชัดเจนมาช่วยในการสอน  ครูชาวต่างชาติทำหน้าที่ในการสร้างความคุ้นเคยต่อภาษาและสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและที่สำคัญคือการฝึกออกเสียงให้ถูกต้องกับนักเรียน

          ด้านการอ่าน  เน้นฝึกฝนทัักษะการอ่าน การอ่านจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการอ่านนิทานคุณภาพ  และกิจกรรมส่งเสริม การอ่านโดยมีเป้าหมายในการฝึกทักษะการอ่านที่ถูกต้อง และสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก

ด้านการเขียน ฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้นที่ถูกต้องตามหลักภาษา   ใช้แบบฝึกหัดที่ช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการเขียนโดยเริ่มจากคำและนำไปสู่ประโยค  และในการเขียนได้มีการสอดแทรกหลักไวยากรณ์ให้เด็กคุ้นเคย  เน้นการฝึกฝนและการทำซ้ำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ประโยคในรูปแบบต่าง ๆ 

 

Visitors: 162,479