วิชาเสริมพิเศษ

เป็นหลักสูตรเสริมจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม     สติปัญญา  ได้แก่  หลักสูตรดนตรี  คอมพิวเตอร์  ภาษาจีน  จินตคณิต (ในระดับอนุบาล 3)  และว่ายน้ำ

  • IMG_9945.jpg
   การพัฒนากระบวนการฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้ง่ายและดีที่สุดคือ “การใช้ดนตรีเป็นสื่อ” เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกโดยวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบเป็นวัยที่เด็กมีการเรียนร...
  • IMG_0127.jpg
   เป็นหลักสูตรภาษาจีนแนวใหม่อิงการบูรณาการให้เข้ากับวิชาต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ และคอมพิวเตอร์เป็นต้น โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว ในระ...
  • IMG_3188.jpg
   ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลและบริษัทไทยคิดคอมได้เล็งเห็นที่จะร่วมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทางด้านเทคโ...
  • จากการวิจัยพบว่า อัจฉริยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ หากได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้และที่สำคัญหากสมองซึกซ้ายและซึกขวาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลังสมองของเราก็จะมีประสิทธิภาพ...
  • IMG_9810.jpg
   การเรียนว่ายน้ำจะเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ป.6 เด็กๆจะได้สนุกสนานกับ การเรียนกิจกรรมว่ายน้ำที่สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำโดยเฉพาะจบการศึกษาด้านการสอนพละศึกษาโดยต...
Visitors: 482,375