ผู้บริหาร

    คณะผู้บริหารโรงเรียน

            นางสาวเพ็ญศรี จารุวัฒนะ            ผู้รับใบอนุญาต

           นางยินดี  หุ่นตรีกุล                      ผู้จัดการ 

           นายฤทธิกร หุ่นตรีกุล                   ผู้อำนวยการ  

           นายธิติ      จารุวัฒนะ                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

           นางลัดดา  งามสมพงษ์                รองผู้อำนวยกาฝ่ายวิชาการ

           นายสุธน   โบราณประสิทธิ์           รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน

           นางเปมิกา  บริรักษ์เลิศ                รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

           นางสาวสุชีรา   มัธยมจันทร์           รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนนโยบายและงานประกันคุณภาพ

           นางปิยวรรณ  หุ่นตรีกุล                 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุภัณฑ์และโภชนาการ

           นางพงษ์สมบัติ ปาละกะวงษ์         รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 

           นางภัทราพร  ฐิตะโลหิต               รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาปฐมวัย      คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

          นางสาวเพ็ญศรี   จารุวัฒนะ             ผู้รับใบอนุญาต

          นางปิยะวัลย์       ยิ้มประเสริฐ           กรรมการบริหาร

          นางยินดี           หุ่นตรีกุล                ผู้จัดการ


          นายฤทธิกร       หุ่นตรีกุล                ผู้อำนวยการ

          นายธิติ              จารุวัฒนะ              รองผู้อำนวยการ

          นายสมิต           วิโรจน์วรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ

          นายรุ่งเรือง       รัศมีโกเมน              ผู้ทรงคุณวุฒิ

          นายมั่งมีปิติศานต์  ศรีเจริญ              ผู้ทรงคุณวุฒิ

          นางจันทนา       ศรีนพพงศ์              ผู้แทนครู

          นายจุมพล         ทิพย์ธนทรัพย์        ผู้แทนผู้ปกครอง

 

Visitors: 482,375