ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

  ฝ่ายวิชาการ 

1.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

1.2งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1.3งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนฯ 

1.4งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

1.5งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี  

1.6 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1.7งานนิเทศการศึกษา

1.8งานการศึกษาพิเศษ

 1.9งานทัศนศึกษา

1.10 งานโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

2.กลุ่มงานโครงการพิเศษ

2.1งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ

2.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ

2.1.2  โครงการพลังทีม พลังคิด สู่การพัฒนา ประชาธิปไตยและทักษะในศตวรรษที่ 21

2.1.3.งานพัฒนาคู่มือครูเพื่อใช้ในการพัฒนา ผู้เรียนตามโมเดลจารุวัฒน์ 777 

2.2งานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการ

    พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

3.3งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่ชุมชน 

 

Visitors: 192,323