ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

  ฝ่ายวิชาการ 

1.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

1.2งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1.3งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนฯ 

1.4งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

1.5งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี  

1.6 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1.7งานนิเทศการศึกษา

1.8งานการศึกษาพิเศษ

 1.9งานทัศนศึกษา

2.กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

2.1. งานส่งเสริมระเบียบวินัย

2.2 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย

3.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.1 งานกิจกรรมลูกเสือ

3.2 งานกิจกรรมชมรม

3.3 งานแนะแนว

3.4 งานกิจกรรมจิตอาสา
 

 

Visitors: 482,371