ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   1.1 งานระบบความปลอดภัยและ เวรยาม  

   1.2 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในรร.  

   1.3 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา  

   1.4งานสัมพันธ์ชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครอง  

   1.5งานโภชนาการ  

   1.6งานอนามัยโรงเรียนและห้องพยาบาล  

   1.7งานยานพาหนะ 

2.กลุ่มงานเทคโนโลยี และโสต ทัศนูปกรณ์   

   2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  

   2.2 งานโสต ทัศนูปกรณ์  

   2.3 งานระบบการสื่อสารในโรงเรียน  

   2.4 งานโรเนียวและสำเนาเอกสาร 

3.กลุ่มงานโครงการพิเศษ

Visitors: 190,302