ฝ่ายงบประมาณและธุรการ

ฝ่ายงบประมาณและธุรการ

1. กลุ่มงานอำนวยการและธุรการ 

1.1 งานธุรการและสารบรรณ

1.2 งานประสานกับ สช.และหน่วยงานภายนอก

1.3 งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน

1.4 งานรับนักเรียน

1.5 งานทะเบียนนักเรียน

1.6งานยานพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน

2. กลุ่มงานงบประมาณ 

2.1 งานนจัดทำ จัดสรรงบประมาณประจำปี

2.2 งานสรุปและประเมินผลงบประมาณ

2.3 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

2.4 งานบริหารการเงินและบัญชี

2.5 งานค่าจ้างและเงินเดือน

2.6 งานว่าจ้างและสัญญาจ้าง

2.7 งานทะเบียบและสารสนเทศด้านบุคคล

2.8 งานสถิติการมาเรียนและการมาทำงาน 

Visitors: 482,371