ฝ่ายแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ

 ฝ่ายแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ
1.กลุ่มงานนโยบายและแผน
  1.1งานแผนพัฒนา และนโยบายสถานศึกษา 
  1.2 งานแผนปฏิบัติการโรงเรียนและปฏิทินโรงเรียน
  1.3งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
       (คณะกรรมการฯตามตราสาร)
  1.4งานวารสารและ เว็บไซด์โรงเรียน
2.กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
  2.1งานจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  2.2งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ
  2.3งานพัฒนาระบบการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ 
  2.4 งานพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายใน
  2.5 งานจัดทำรายงาน SAR และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 3.กลุ่มงานโครงการพิเศษ
 1.โครงการพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 2. โครงการพัฒนาคู่มือครูเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตาม
     โมเดลจารุวัฒน์ 777 
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ

 

 

Visitors: 190,302