ฝ่ายแผนนโยบายและการประกันคุณภาพ

 ฝ่ายแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ
1.กลุ่มงานนโยบายและแผน
  1.1งานแผนพัฒนา และนโยบายสถานศึกษา 
  1.2 งานแผนปฏิบัติการโรงเรียนและปฏิทินโรงเรียน
  1.3งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
       (คณะกรรมการฯตามตราสาร)
  1.4งานวารสารและ เว็บไซด์โรงเรียน
2.กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
  2.1งานจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  2.2งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ
  2.3งานพัฒนาระบบการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ 
  2.4 งานพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายใน
  2.5 งานจัดทำรายงาน SAR และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
  2.6 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 

 

 

Visitors: 482,375