ฝ่ายวิชาการอนุบาล

1. กลุ่มงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย

1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

1 3งานวัดผลประเมินผล

1.4งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.5งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

1.6งานนิเทศการศึกษา

1.7งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.8 กลุ่มงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน  

 2.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 482,367