วิชาภาษาจีน

วิชาภาษาจีนที่จารุวัฒนานุกูล มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเสริมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยมีเป้าหมาย คือ 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 

2.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะรักภาษาจีน 

3.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาจีนทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเป็นระบบ

4.เพื่อให้นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนเป็นประโยคง่ายๆได้ 

5.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 

Visitors: 464,368