โปรแกรมสามัญ

หลักสูตรประถมศึกษา:โปรแกรม สามัญ   โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพิ้นฐานพุทธศักราช 2551  เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรและบรรลุตามปรัชญาของโรงเรียน คือ รากฐานความรู้ จิตใจ  สุขภาพพลานามัย ดี  โดยหลักสูตรสามัญนี้นอกจากเนิ้อหาวิชาตามหลักสูตรแกนกลางแล้ว จะบวกด้วยวิชาเสริมพิเศษของโรงเรียน ได้แก่วิชา คอมพิวเตอร์   Mad Science  ว่ายน้ำ จินตคณิต  ภาษาจีน  ดนตรีสากล และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูต่างชาติ 2 ชั่วโมง โดยครูไทยอีก 3 ชั่วโมง

Visitors: 482,374