หลักสูตรประถมศึกษา : Intensive English Program จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักโดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น โดยจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษด้วยครูต่างชาติเจ้าของภาษา 4คาบต่อสัปดาห์ และครูไทย อีก2 คาบต่อสัปดาห์  เน้นพัฒนาทักษะทั้งด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน  และเพิ่มเติมด้วยวิชาเสริมพิเศษของโรงเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์  Mad science ว่ายน้ำ จินตคณิต ภาษาจีนและดนตรีสากล  

 

Visitors: 482,376