วิชาเสริมพิเศษ

เป็นวิชาที่โรงเรียนจัดเสริมให้เป็นพิเศษจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม     สติปัญญา  อย่างมีคุณภาพสมบูรณ์ ได้แก่ วิชาดนตรี  คอมพิวเตอร์  ภาษาจีน  จินตคณิต Mad Science และว่ายน้ำ

  • การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจะใช้หลักสูตรหูเทพ เด็กจะมีทักษะในการฟัง การร้องเพลง ร้องโน๊ตเพลง เด็กสามารถเล่นคีย์บอร์ดบรรเลง 2 มือ การบรรเลงเพลงโดยใช้คอร์ดประกอบ การอ่านโนต...
  • วิชาภาษาจีนที่จารุวัฒนานุกูล มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเสริมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยมี...
  • โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลมีความมุ่งมั่นที่จะให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็กในระดับประถมศึกษาจะมีความเข้าใจในปร...
  • จินตคณิต เป็นนวัตกรรมใหม่ของสถาบันพลังปัญญาส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สนุก และกล้าสู้กับการคติดคำนวณตัวเลข ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของคณิตศาสตร์ ฝึกฝนให้เด็กได้ใช้สม...

 • Screen Shot 2560-02-08 at 9.52.33 AM.png
  บริษัท ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2542 โดยได้รับสิทธิ์ จากThe Mad Science Groupประเทศแคนาดา ภายใต้เครื่องหมาย “ Mad Science® ”ด้วยความมุ่ง...
Visitors: 482,375