อาคาร 1

อาคาร 1 เป็นอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ซึ่งภายในอาคารก็ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด

Visitors: 158,136