อาคาร 5

        อาคาร 5 ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องภาษาอังกฤษ ห้องMad Science ห้อง ICT ห้องเรียนอนุบาล 1-2 และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Visitors: 482,371