เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                              

    "กตัญญูกตเวที  ถิ่นคนดีศรีจารุวัฒน์"

 

Visitors: 482,375