ฝ่ายบริหารบุคคล

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

1.กลุ่มงานบุคคล

   1.1 งานวางแผนอัตรากำลัง

   1.2 งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

   1.3 งานพัฒนาและฝึกอบรม 

   1.4 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   1.5 งานวินัยและจรรยาบรรณ

   1.6 งานบำรุงรักษาบุคลากร

   1.7 งานดูแลจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน

   1.8 งานสวัสดิการครูและบุคลากร

 

 

Visitors: 482,374