ฝ่ายบริหารบุคคล

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

1.กลุ่มงานบุคคล

   1.1 งานวางแผนอัตรากำลัง

   1.2 งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

   1.3 งานทะเบียน และสารสนเทศด้านบุคคล 

   1.4 งานพัฒนาและฝึกอบรม 

    1.5 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    1.6 งานวินัยและจรรยาบรรณ

    1.7 งานบำรุงรักษาบุคลากร

2.กลุ่มงานโครงการพิเศษ

 

Visitors: 190,302