ฝ่ายสารสนเทศ

 

ฝ่ายสารสนเทศ
1.กลุ่มงานสารสนเทศ
  1.1งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  1.2งานควบคุมดูแลระบบ MAS
2.กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน
   งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
   งานร้านค้าในโรงเรียน  
3.กลุ่มงานโครงการพิเศษ

 

Link อบรม สำหรับคอมพิวเตอร์

- เบื้องต้น 

- ขั้นกลาง

 

 

Visitors: 190,302