ฝ่ายงานพัสดุภัณฑ์และโภชนาการ

 

ฝ่ายงานพัสดุภัณฑ์และโภชนาการ
1.กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน
  1.1งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
  1.2 งานโภชนาการ

  1.3 งานร้านค้าในโรงเรียน

  1.4 งานร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน
2.กลุ่มงานควบคุมดูแลระบบ MAS
  2.1 งานบันทึกข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรเข้าระบบ
        เปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในระบบ
  2.2 งานจัดรายชื่อเด็ก เข้า-ออก จากชั้นเรียนและเลื่อนชั้น   
  

 

 

Visitors: 482,373