รางวัลต่างๆ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์

ให้โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ. สวนจิตรลดา

Visitors: 482,367