ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา

         เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ที่
โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดราชบุรี
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานชลประทานส่วนพัฒนาแหล่งน้ำ
และการสร้างอ่างเก็บน้ำ การพัฒนาป่าไม้ รวมทั้งดูการทดลองการปลูกพืชชนิดต่างๆ

กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ที่
ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงฟาร์มเกษตรอินทรย๊ที่ประสบความสำเร็จ มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้เรียนรู้ เช่น การเก็บไข่เป็ด ทำไข่เค็ม ให้อาหารสัตว์ต่างๆ ปลูกพืช เป็นต้น

กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ที่
วัดขนอนหยังใหญ่ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เห็น และศึกษาเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามของหนังใหญ่
และปะติมากรรมที่สวยงามของวัด จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบุคลลสำคัญต่างๆ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ที่
Siam Ocean World และ madame tussauds จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เห็น และศึกษาเกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดต่างๆ
และประวัติของบุคคลต่างๆทั้งปัจจุบัน และอดีต

กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เห็น และศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีวิวัฒนาการต่างๆของมนุษย์ และสัตว์ต่างๆ รวมทั้งจักรวาล ดวงดาวต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้สนอวกาศของโลก

กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ที่
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เห็น
และศึกษาเกี่ศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลน
ด้วยวิธีทางธรรมชาติ

กดเพื่อดูภาพทั้งหมด

 
Visitors: 482,367