ผลสอบ ASMO

29/10/61

ผลสอบการแข่งขันสอบ ASMO THAI Science & Mathematics Competition 2018

         การแข่งขันสอบ ASMO THAI  จัดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อคัดนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

         แต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของโครงการ ASMO THAI ก็คือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อันเป็นรากฐานอันสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติ 

        โดยในปี 2018 นี้เด็กๆของเราได้เข้าร่วมสอบแข่งขันโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมเป็นสนามสอบเพื่อเป็นแรงสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมสอบอีกด้วย

        สรุปผลการสอบ มีเด็กๆของเราได้รับรางวัลมาให้ชื่นชม ดังต่อไปนี้ 

วิชาคณิตศาสตร์

เหรียญทอง

ด.ช.สิทธิภาคย์ อัศวสถาพรผล ชั้น ป.6

 รางวัลชมเชย

ด.ช.กฤตพจน์  กิตติภูมิวงศ์ ชั้น ป.4

วิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ด.ญ.อรวรรณ  ตุโสตร ชั้น ป.6

รางวัลชมเชย

ด.ญ.พิมพ์นิภา  หวังสุนทรภักดี ชั้น ป.4

Visitors: 456,542