เฉลยใบงานที่ 1

ตัวอย่างเฉลยใบงานที่ 1

นิทานอีสปเรื่อง มดง่ามกับจักจั่น

             ตัวอย่างเฉลยใบงานที่ 1 นี้ เป็นเพียงแนวทางในการตอบคำถาม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการตอบคำถามมากขึ้น หากนักเรียนตอบไม่เหมือนหรือไม่ครบในใบงานต่อ ๆ ไป นักเรียนไม่ต้องกังวล เนื่องจากจะมีการมาวิเคราะห์คำตอบ และร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนและคุณครูที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

         ตัวอย่างเฉลยข้อที่ 1

            ตัวอย่างเฉลยข้อที่ 2 

                    ในข้อที่ 2 นั้นสามารถเขียนคำตอบได้หลายรูปแบบ ในตัวอย่างที่ 1 นี้เป็นการเขียนคำตอบในรูปของ Concept Map

                    ตัวอย่างที่ 2 เป็นการเขียนคำตอบในรูปของ Mind Map

 

                  ตัวอย่างที่ 3 เป็นการเขียนคำตอบในรูปแบบการบันทึกปกติ

                ตัวอย่างเฉลยข้อที่ 3 และข้อที่ 4

 

Visitors: 456,539