ฝ่ายงานกิจการนักเรียน

 ฝ่ายกิจการนักเรียน

1.กลุ่มกิจการนักเรียน

  1.1งานส่งเสริมระเบียบวินัย

  1.2งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย

 

   1.3งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1.4 งานส่งเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรมจริยธรรมและ        คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.1งานกิจกรรมลูกเสือ

2.2งานกิจกรรมชมรม

2.3งานแนะแนวการศึกษา

2.4 งานกิจกรรมจิตอาสา

3.กลุ่มงานโครงการพิเศษ

1. โครงการจตุภาคี เฝ้าระวัง

2. งานพัฒนาคู่มือครูเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ตามโมเดลจารุวัฒน์ 777 

 

 

Visitors: 482,368