อาคาร 3

               อาคาร 3 เป็นอาคารที่ประกอบไปด้วยห้องเรียนชั้น อนุบาล 3 

ประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 รวมถึงห้องเรียนของนักเรียน

การศึกษาพิเศษ

Visitors: 482,371