สารจากผู้อำนวยการสารจากผู้อำนวยการ

        รงเรียนจารุวัฒนานุกูล มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่เราพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชุนแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆ 

เพื่อให้ทุกคนได้เติบโตด้วยความรัก ความอบอุ่นและปลอดภัย

         เราเชื่อในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความหมายจากคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนที่มีประสบการณ์และทุ่มเทในการบ่มเพาะความรักในการเรียนรู้ ส่งเสริมความ

สามารถทางด้านวิชาการ และเตรียมพร้อมให้สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่เข้ามาในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาทัศนะมุมมองใหม่ๆ บนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่กับสากล 

เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศที่มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำและนักคิดที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 ได้

         เราส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนทุกคนที่จะเติบโต 

ประสบความสำเร็จ และบรรลุศักยภาพสูงสุด

               

                                                                                                                                                                                                                                                          ดร.ธิติ  จารุวัฒนะ

                                                                                                                                                                                                                                                             ผู้อำนวยการ 

 

 

Visitors: 550,659