โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน โดยคณะผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559

                ระดับการศึกษาปฐมวัย(อนุบาล)  ระบบประกันคุณภาพ ได้คุณภาพระดับสูงสุดดีมากคะแนน 97จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา) ระบบประกันคุณภาพได้คุณภาพระดับสูงสุดดีมาก คะแนน 96 จากคะแนนเต็ม100คะแนน

    • กราฟเปรียบเทียบ onet.jpg
      ผลการสอนระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมีคะแนนสอบ O-NET เฉลี่ยปีการศึกษาล่าสุด (2558) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานคร ระดับสังกัด(ร.ร.เอกชน) แ...
    • สมัครงานกับโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ติอต่อสอบถาม 02-4167070 หรือ 024151188 หรือสมัครได้ที่โรงเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ ห้องธุรการ ในเวลา(8.30 -16.00 น.) ที่อยู่ เลขที่ 31 ถนนพระรามท...
Visitors: 106,428