อนุบาล-หลักสูตรคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น   โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลและบริษัทไทยคิดคอมได้เล็งเห็นที่จะร่วมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น  โดยเริ่มที่ในระดับอนุบาลให้เด็กได้มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  การเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ชีวิต  การพัฒนาด้านความคิด  และการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กก้าวสู่การเรียนรู้ในโลกเทคโนโลยีอย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมทางการเรียนคอมพิวเตอร์  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาประกอบด้วย

  1. องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  คือ  การเรียนรู้ส่วนประกอบและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  การค้นคว้า  และสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการ
  2. บูรณาการกังองค์ความรู้  คือ  การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเด็กที่มีโอกาสใกล้ชิดหรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน  และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจมาให้เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้
    1.  ตัวเรา  2. บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก  3.  ธรรมชาติรอบตัว  4.  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

         3.ทักษะหรือกระบวนการ  บูรณาการทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็ก  เช่น  ทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ  ทักษะทางสังคม  ทักษะการคิด  ทักาธการใช้ภาษา  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์

          4. ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  รักการเรียนรู้  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยรรรมที่เหมาะสมกับวัย

Visitors: 431,566