วิชาดนตรี

การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจะใช้หลักสูตรหูเทพ  เด็กจะมีทักษะในการฟัง  การร้องเพลง  ร้องโน๊ตเพลง  เด็กสามารถเล่นคีย์บอร์ดบรรเลง 2 มือ  การบรรเลงเพลงโดยใช้คอร์ดประกอบ   การอ่านโนตเพลง  บรรเลงเพลงโดยอ่านโน๊ตบนบรรทัด 5 เส้นและปฏิบัติค่าตัวโน๊ตให้ถูกต้องตามอัตราจังหวะที่กำหนดให้  การเขียนการบันทึกโน๊ต/สัญลักษณ์บนบรรทัก 5 เส้น  ทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาของดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก

Visitors: 431,572