วิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลมีความมุ่งมั่นที่จะให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็กในระดับประถมศึกษาจะมีความเข้าใจในประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยี่สารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล  สามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์ทำให้มีความเท่าทันในโลของเทคโนโลยี

Visitors: 464,366