TEDET

26/11/61

ด.ช.สิทธิภาคย์  อัศวสถพรผล 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ที่ 1 ระดับประเทศ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ในการสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี พ.ศ. 2561

 

            โดยโครงการเป็นโครงการที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับธนาคารออมสิน และบริษัท เอ ดู พาร์ค จำกัด ได้ดำเนินการจัดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมประเมินระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของตนเอง โดยมีรางวัลตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลขมเชย

            ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561 นี้ โครงการ TEDET สสวท. จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  ณ ศูนย์นิทรรศการและหอประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดขอแจ้งให้นักเรียนที่จะเข้ารับรางวัลทราบ

Visitors: 464,364