เตรียมอนุบาล

                         เตรียมอนุบาล

                                 สถานรับเลี้ยงเด็กจารุวัฒนานุกูลจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็กๆมีความสุขจากการลงมือทำ

                                (Learning by doing)

                         ด้านร่างกาย

                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

                                                      

 

                           ด้านอารมณ์ จิตใจ

                            แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง และมีความสุข

                                                          

                            ด้านสังคม     

                                    ส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว

                                                         

                           ด้านสติปัญญา

                                   สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว โดยผ่านกิจกรรม Play & Learn

                                                         

 

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

สถานรับเลี้ยงเด็กจารุวัฒนานุกูล

................................................................

                        คุณสมบัติ

                             - สถานรับเลี้ยงเด็กจารุวัฒนานุกูลรับเด็กอายุตั้งแต่ 1.6 - 3 ปี

                        การชำระเงิน

                        อัตราค่าเรียนคิดเป็นรายเทอม เทอมละ 2x,xxx บาท

                        ฝึกทักษะชีวิตประจำวัน

                               - ส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

                               - การเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าที่

                               - การสวมใส่เสื้อผ้า

                               - การรับประทานอาหารด้วยตนเอง

                               - การเข้าห้องน้ำ

                        การรับส่ง

                               - ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่โรงเรียนตอนเช้า เวลา 07.30 น.

                               - ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่ เวลา 14.40 น.

                               - ผู้ปกครองต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนและสแกนบัตรที่จุดสแกน

                               - กรณีผู้ปกครองไม่สามารถรับนักเรียนได้ด้วยตนเอง กรุณาแจ้งให้คุณครูประจำชั้นทราบล่วงหน้า

                               - พร้อมกับนำบัตรประชาชนผู้ที่มารับนักเรียนแทนยื่นให้กับคุณครูประจำชั้น

                               - กรณีผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลา ให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนแจ้งที่ห้องธุรการ

                        อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

                              - เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน 1 ชุด

                              - แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่เหลว

                              - ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า (ขนาด 100 x 50 ซม.)

                              - นมผง นมขวด หรือ นมกล่อง

                              - กระบอกน้ำ (นำมาโรงเรียนทุกวัน)

                              - ผ้าห่ม (ขนาดพอดีกับที่นอน)

                              - หน้ากากอนามัย (ใส่กระเป๋า 3 ชิ้นต่อวัน)

                              - แพมเพิส 2 ชิ้น (กรณีที่น้องยังใส่แพมเพิสอยู่)

                              - ถุงผ้าเขียวพร้อมชุดนอน 2 ชุด (นำมาทุกวันจันทร์ คุณครูส่งคืนทุกวันศุกร์)

                       การแต่งกาย

                             - วันจันทร์             ชุดผ้าไทยสวยงาม       รองเท้าผ้าใบสีขาว

                             - วันอังคาร           ชุดนักเรียน                   รองเท้านักเรียนสีดำ

                             - วันพุธ                 ชุดพละ                         รองเท้าผ้าใบสีขาว

                             - วันพฤหัสบดี       ชุดนักเรียน                   รองเท้านักเรียนสีดำ

                             - วันศุกร์               ชุดนักเรียน                   รองเท้านักเรียนสีดำ

                             *อัตราค่าเรียนดังกล่าวไม่รวมค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์ และแบบฝึกพัฒนาการ

 

Visitors: 548,010