ระดับปฐมวัย

แนวคิดหลักในการจัดการศึกษา

 

                                                         ระดับปฐมวัย (Kindergarten Level)

                                                           การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

                                                         - การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบค้น (Inquiry based learning)

                                                         - การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing)

                                                                         - การเรียนรู้โดยใช้การคิดเป็นฐาน (Thinking based learning)

                                                                         - การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม (Collaborative based learning)

                                                                         - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning)

                                                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Natural Approach)

                                                                         - My First English Adventure by Dr.Yael Bejarano

 

                                                           

 

                              

                              พัฒนาการ 4 ด้าน

                                              การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ 

                                    มุ่งเน้นการปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะ Active Learning เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) 

                                    เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน

                                              1. ด้านร่างกาย

                                              2. ด้านอารมณ์-จิตใจ

                                              3. ด้านสังคม

                                              4. ด้านสติปัญญา

                      

                                    Active Learning ด้วยกิจกรรม 6 หลัก

                                                         1. กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 

                                                    รู้จักแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟัง

                                                    รู้จักปรับตัวในการเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรม Play & Learn

                                             2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

                                                    สนุกสนานกับการออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ด้วยกิจกรรมกายบริหาร

                                             3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

                                                    มีอิสระในการเล่น เลือกสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่ด้วยตนเอง

                                             4. กิจกรรมการเล่นตามมุม

                                                    แสดงออกและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความคิด สร้างจินตนาการผ่านใบงานและการสร้างชิ้นงาน

                                             5. กิจกรรมการละเล่นกลางแจ้ง

                                                    กิจกรรมการละเล่นไทยสนุกสนานผสมผสานความเป็นไทย กับกิจกรรมกลางแจ้งนอกห้องเรียน

                                             6. กิจกรรมเกมการศึกษา

                                                    ส่งเสริมการใช้ความคิด ฝึกทักษะการสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ ฝึกการตัดสินใจและการแก้ปัญหาระหว่างการเล่น

 

 

 

 

 Visitors: 550,654