ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียน                                  

                โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2496 เดิมตั้งอยู่ที่ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน โดยมีคุณครูพุฒ จารุวัฒนะ 

เป็นผู้ก่อตั้ง เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ป. 1 – ป.6 โรงเรียนได้มีการพัฒนามาโดยตลอดจนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมคับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่

ได้ จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งจากเดิมมาอยู่ที่ถนนธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2533 โรงเรียนพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่

ยอมรับจากชุมชน และได้ขยายการจัดการศึกษาไปถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในปี พ.ศ.2538 โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้นและได้พัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในรูปคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับโดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม

 2557 โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ ระดับดี ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นของมูลนิธิธารน้ำใจจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

               ปัจจุบันโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่พิเศษในเขตบางขุนเทียนมีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

 10150 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษามายาวนานกว่า 70 ปี 

มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับชุมชนและสังคมโดยโรงเรียนและนักเรียนได้รับเกียรติบัตรและรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานภายนอกทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม

จริยธรรม กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

 

Visitors: 548,014