เครือข่ายผู้ปกครอง

  เครือข่ายผู้ปกครอง

                        ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                             1.เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง

                             2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน

                             3.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

 

                                โดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 ระดับคือ 

                                                                                            คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3

                                                         

 

                                                                                            คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

                                                       

  

                                                                                      และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                                                        

Visitors: 548,013